หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
โครงสร้างองค์กร
 
คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  สำนักปลัดเทศบาล  |  กองวิชาการและแผนงาน  |  กองคลัง  |  กองการศึกษา  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  กองช่าง  |  กองการประปา  |  สถานธนานุบาล  |  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
กองคลัง : มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ  อื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และที่ได้รับมอบหมาย 
นางสาวณัฐพัชร์  รุ่งเรืองงามชีพ : ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวณัฐพัชร์ รุ่งเรืองงามชีพ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนิ่มนวล  กัลยา : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางนิ่มนวล กัลยา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุกัญญา  ทองกุล : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสุกัญญา ทองกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางศิรยา  ฉัตรศุภสิน : หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางศิรยา ฉัตรศุภสิน
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
น.ส.ชลียา ใยแก้ว : นักวิชาการจัดเก็บรายได้
น.ส.ชลียา ใยแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ว่า ร.ต.หญิง อรนลิน ทองยศ : นักวิชาการพัสดุ
ว่า ร.ต.หญิง อรนลิน ทองยศ
นักวิชาการพัสดุ
นางนงเยาว์  จักรกะเสน : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนงเยาว์ จักรกะเสน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายพิมาน  พานุรักษ์ : เจ้าพนักงานพัสดุ
นายพิมาน พานุรักษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
Facebook เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประเมินความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ