หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
โครงสร้างองค์กร
 
คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  สำนักปลัดเทศบาล  |  กองวิชาการและแผนงาน  |  กองคลัง  |  กองการศึกษา  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  กองช่าง  |  กองการประปา  |  สถานธนานุบาล  |  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
กองวิชาการและแผนงาน : มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน   ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผน หรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน  และโครงการต่างๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศทั้งนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวงระดับกรม    หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
นายต่อลาภ  อรัญวารี : ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายต่อลาภ อรัญวารี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางเทพี  กุณานันท์ : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางเทพี กุณานันท์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางวิไลวรรณ  ต้นพงษ์ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวิไลวรรณ ต้นพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวยุภาวรรณ์  ไชยศรี : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวยุภาวรรณ์ ไชยศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายณัฐพล  จันทมาลา : นิติกร
นายณัฐพล จันทมาลา
นิติกร
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
Facebook เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประเมินความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ