หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
โครงสร้างองค์กร
 
คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  สำนักปลัดเทศบาล  |  กองวิชาการและแผนงาน  |  กองคลัง  |  กองการศึกษา  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  กองช่าง  |  กองการประปา  |  สถานธนานุบาล  |  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
นายประดับ  สังฆะมณี : ปลัดเทศบาล
นายประดับ สังฆะมณี
ปลัดเทศบาล
นางพรนภา  โคตะยันต์ : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางพรนภา โคตะยันต์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
จ.อ.	วิโรจน์  รำงาม : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
จ.อ. วิโรจน์ รำงาม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางดวงใจ เชียงแก้ว : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางดวงใจ เชียงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
น.ส. ดละใจ สุนทรชัย : หัวหน้าฝ่ายธุรการ
น.ส. ดละใจ สุนทรชัย
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นายสุรศักดิ์  ผิวนวล : หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นายสุรศักดิ์ ผิวนวล
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นางริญญารัตน์	คันทริน : เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นางริญญารัตน์ คันทริน
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
น.ส. ปาริฉัตร พรหมเขจร : นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
น.ส. ปาริฉัตร พรหมเขจร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายสุวิทย์	ชาวสวน : นักจัดการงานทั่วไป
นายสุวิทย์ ชาวสวน
นักจัดการงานทั่วไป
นายขวัญชัย  ถาวงกลาง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายขวัญชัย ถาวงกลาง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
Facebook เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประเมินความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ