หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
โครงสร้างองค์กร
 
คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  สำนักปลัดเทศบาล  |  กองวิชาการและแผนงาน  |  กองคลัง  |  กองการศึกษา  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  กองช่าง  |  กองการประปา  |  สถานธนานุบาล  |  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
กองช่าง : มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
นายมานพ  มานุจำ : ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมานพ มานุจำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวินัย  วีรสรชาติกุล : หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายวินัย วีรสรชาติกุล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นางนุชกร  อินทรักษา : นักจัดการงานทั่วไป
นางนุชกร อินทรักษา
นักจัดการงานทั่วไป
นายธเนศร์  เทพแพงตา : วิศวกรโยธา
นายธเนศร์ เทพแพงตา
วิศวกรโยธา
นายศักดา  โคตรบรรเทา : นายช่างโยธา
นายศักดา โคตรบรรเทา
นายช่างโยธา
นายวราวุฒิ  พึ่งกุศล : นายช่างโยธา
นายวราวุฒิ พึ่งกุศล
นายช่างโยธา
นายเมธาวุฒิ  สมอุ่มจารย์ : นายช่างไฟฟ้า
นายเมธาวุฒิ สมอุ่มจารย์
นายช่างไฟฟ้า
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
Facebook เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประเมินความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ