หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
โครงสร้างองค์กร
 
คณะผู้บริหาร  |  สภาเทศบาล  |  สำนักปลัดเทศบาล  |  กองวิชาการและแผนงาน  |  กองคลัง  |  กองการศึกษา  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  กองช่าง  |  กองการประปา  |  สถานธนานุบาล  |  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์งานศูนย์บริการสาธารณสุขและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
นายยรรยงค์  ไทยทอง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายยรรยงค์ ไทยทอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
น.ส. มะลิกรรณ์  หิรัญธนิกโรจน์ : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
น.ส. มะลิกรรณ์ หิรัญธนิกโรจน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายวีรศักดิ์  สายทองคำ : เจ้าพนักงานธุรการ
นายวีรศักดิ์ สายทองคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง ศรัณยา  โพธิพันธ์ : นักวิชาการสุขาภิบาล
ว่าที่ ร.ต.หญิง ศรัณยา โพธิพันธ์
นักวิชาการสุขาภิบาล
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
Facebook เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประเมินความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ