หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
อำนาจหน้าที่
 
กองการศึกษา
 

1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
     - งานแผนและโครงการ
     - งานระบบสารสนเทศ
     - งานงบประมาณ
     - งานธุรการ

2. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
    - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
    - งานการศึกษาปฐมวัย
    - งานโรงเรียน
    - งานกิจการนักเรียน
    - งานส่งเสริมคุณภาพ  และมาตรฐานหลักสูตร
    - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

3. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

4. งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
     - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
     - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
     - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
     - งานกีฬาและนันทนาการ
     - งานกิจการศาสนา

5. โรงเรียน (คย.อจญ.ผอ.ร.ร.)
     - ฝ่ายวิชาการ
     - ฝ่ายบริหาร
     - ฝ่ายปกครอง
     - ฝ่ายบริการ
     - หน่วยศึกษานิเทศน์

ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ