หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
อำนาจหน้าที่
 
กองคลัง
 

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
    - งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานการเงินและบัญชี
    - งานระเบียบการคลัง
    - งานสถิตการคลัง

2. ฝ่ายพัฒนารายได้
    - งานพัฒนารายได้
    - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

3. ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   - งานแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน
   - งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   - งานธุรการ
   - งานตรวจสอบภายใน 

ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ