หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
อำนาจหน้าที่
 
กองวิชาการและแผนงาน
 

 1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
    - งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จัดทำงบประมาณ

2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
    - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
    - งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
    - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   - งานธุรการทั่วไป  งานสารบรรณ

4. ฝ่ายนิติการ
   - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
   - งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี
   - งานนิติกรรมสัญญา  ฯลฯ
 

ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ