หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
อำนาจหน้าที่
 
สำนักงานปลัด
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงาน
สำนักปลัดเทศบาลเมืองท่าบ่อ

1. ฝ่ายอำนายการ
    - งานการเจ้าหน้าที่

2. ฝ่ายปกครอง
    - งานทะเบียนราษฎรและบัตร
   - งานบัตรประจำตัวประชาชน

3. ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
   - งานรักษาความสงบ
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ฝ่ายธุรการ
   - งานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ
   - งานเลขานุการผู้บริหาร  งานรัฐพิธี ฯลฯ

ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ