หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
อำนาจหน้าที่
 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
๑.อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาลและแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๑  มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลเมืองมีดังต่อไปนี้
  (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
  (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
  (๖) ให้ราษฏรได้รับการศึกษาอบรม
  (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒธรรมอันดีของท้องถิ่น
  (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฏหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
  (๑๐) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
  (๑๑) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
  (๑๒) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
  (๑๓) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
  (๑๔) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
  (๑๕) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  (๑๖) ให้มีการดำเนินการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
๑.๒  มีหน้าที่อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
  (๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
  (๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
  (๓) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฏร
  (๔) ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
  (๕) ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
  (๖) ให้มีการสาธารณูปการ
  (๗) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
  (๘) จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
  (๙) ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
  (๑๐) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  (๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
  (๑๒) เทศพาณิชย์
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ