หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
 
ด้านการเมือง-การบริหาร
 
โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลเมืองท่าบ่อ ประกอบด้วยฝ่ายสภาเทศบาล
ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 18 คน โดยมีประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน
สมาชิกสภาเทศบาลอีก จำนวน 16 คน และฝ่ายคณะผู้บริหารหรือนายกเทศมนตรี ซึ่งมีนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน

แบ่งส่วนราชการบริหารออกเป็น 9 หน่วยงาน คือ สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองการประปา และสถานธนานุบาล

มีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างรวมทั้งสิ้น จำนวน 212 คนแยกตามส่วนราชการได้ดังนี้
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
หน่วยงาน พนักงานเทศบาล (ระดับ) พนักงานจ้าง รวม
1 2 3 4 5 6 7 8 อื่นๆ รวม ประจำ ภารกิจ ทั่วไป รวม
ปลัดเทศบาล - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - 1
1.สำนักปลัดเทศบาล - - 1 1 1 2 2 - - 7 5 21 11 37 44
2.กองวิชาการและแผนงาน - - - 1 1 2 1 1 - 6 2 7 3 12 18
3.กองคลัง - - - 1 - 2 2 1 - 7 1 9 1 11 18
4.กองช่าง - - - 3 1 1 1 1 - 6 - 11 13 27 33
5.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- - - - - - 1 1 - 3 6 19 24 49 52
6.กองสวัสดิการสังคม - - - 1 - 1 1 - - 3 3 5 - 8 11
7.กองการศึกษา - - - 1 - 1 - 1 - 3 - 5 1 6 9
8.กองการประปา - 1 - - - 2 - - - 3 8 6 5 19 22
9.สถานธนานุบาล - - - - - - - - 4 4 - - - - 4
รวม - 1 1 8 4 11 8 6 4 43 25 86 58 169 212

 
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ