หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ภูมิอากาศ
 
เดือน
อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส)
ปริมาณน้ำฝน
รวม
 
จำนวนวันที่ฝนตก
สูงสุด ต่ำสุด
มกราคม  2554 31.0 11.0 0.7  1 วัน
กุมภาพันธ์  2554 35.0 15.0 0.3 1 วัน
มีนาคม  2554 37.0 14.0 52.3 5 วัน
เมษายน  2554 39.0 18.0 19 3 วัน
พฤษภาคม  2554 35.0 23.0 297.9 17 วัน
มิถุนายน  2554 37.0 23.0 250.8 16 วัน
กรกฎาคม  2554 36.0 23.0 648.2 21 วัน
สิงหาคม  2554 36.0 23.0 334.8 18 วัน
กันยายน  2554 34.0 22.0 476.2 21 วัน
ตุลาคม  2554 34.0 22.0 187.6 7 วัน
พฤศจิกายน  2554 34.0 18.0 18.7 2 วัน
ธันวาคม  2554 31.0 12.0 0 0
(ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยา ของ ส่วนอุทกวิทยา (หนองคาย) ณ 25/04/2555)

แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำที่สำคัญของเทศบาลเมืองท่าบ่อ คือ แม่น้ำโขง และยังเป็นแหล่งน้ำที่เทศบาลนำมาผลิตน้ำประปาให้ประชาชนใช้บริการอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำอื่นๆ อีก ได้แก่

1) หนอง บึง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
  1.1 หนองกุดน้ำใส มีพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 36,000 ลบ.ม.
  1.2 หนองเดิด มีพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 15,000 ลบ.ม.
  1.3 หนองในสวนสมเด็จย่า มีพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 60,000 ลบ.ม.
2) คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  2.1 ห้วยขี้หมา มีพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 8,000 ลบ.ม.
  2.2 ห้วยโมง
การระบายน้ำ
1) พื้นที่น้ำท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 2 วัน ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม
3) เครื่องสูบน้ำ มีจำนวน 1 เครื่อง
น้ำเสีย
1) ปริมาณน้ำเสีย 200 ลบ.ม./วัน
2) ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ 1 แห่ง
ดิน ลักษณะของดินในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตร ประมาณ 12,132 ไร่ พื้นที่ที่เหลือเป็นพื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ พื้นที่สวนสาธารณะ/นันทนาการ พื้นที่พาณิชกรรม พื้นที่พักอาศัย พื้นที่ตั้งสถาบันทางศาสนา และพื้นที่อื่นๆ
ขยะ
1) ปริมาณขยะที่ดำเนินการกำจัด 44 ตัน/วัน (ในเขต 11 ตัน/วัน นอกเขต 33 ตัน/วัน)
2) รถยนต์ที่ใช้ในการจัดการมูลฝอยแยกเป็นชนิดต่างๆ จำนวน 10 คัน ดังนี้
            - รถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน
            - รถขุดไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน
            - รถบรรทุกขยะเฉพาะกิจ จำนวน 1 คัน
            - รถบรรทุกขยะเปิดข้าง-เทท้าย จำนวน 5 คัน
            - รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย จำนวน 1 คัน
            - รถบรรทุกดิน (รถดั๊มพ์) จำนวน 1 คัน
3) ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน 46 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านกุดบง หมู่ที่ 6
  ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ห่างจาก
เขตเทศบาลฯเป็นระยะทาง 13 กม. กำจัดขยะด้วยระบบฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 บ่อฝังกลบขยะแห่งที่ 1 มีขนาดความกว้าง 75 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 3 เมตร บ่อฝังกลบขยะแห่งที่ 2 มีขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 130 เมตร ลึก 3 เมตร โดยเทศบาลเมืองท่าบ่อเป็นศูนย์กลางในการกำจัดขยะมูลฝอย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนำขยะมาร่วมกำจัด จำนวน 24 แห่ง
(ข้อมูลจากกองสาธารณสุขฯ เมื่อวันที่ 20/04/2555)
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ