หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
 
ด้านสังคม
 
ประชากร : จำนวนประชากรในเขตเทศบาลมีทั้งสิ้น  จำนวน  18,453  คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย   1,462   คน/ ตร.กม.  ซึ่งแยกตามชุมชนได้ดังนี้
ข้อมูลประชากรของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ลำดับที่ ชื่อชุมชน จำนวนประชากร
1 ป่างิ้ว 1 694
2 ป่างิ้ว 2 931
3 วัดสว่างพัฒนา 1,307
4 ธรรมคุณร่วมใจพัฒนาผาสุก 1,706
5 โคกน้อยพัฒนาผาสุก 1,002
6 อัมพวัน 678
7 หกแยกร่วมใจพัฒนา 1,401
8 สนามกีฬาป่าตาล 902
9 บ่อแก้ว 669
10 ตลาดสด 781
11 ท่าเสด็จ 1,447
12 วัดแก้วพิจิตร 1,056
13 สระแก้วร่วมใจพัฒนา 1,745
14 ประตูเมืองมิตรภาพ 986
15 นาดาว 668
16 ศรีบุญเรือง 635
17 ศรีมงคล 723
18 โรงเรียนเก่าน้ำโมง 545
19 ศรีชมภูน้ำโมง 577
  รวม 18,453

ข้อมูลการเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง
ปี ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
2551 9,615 9,945 19,560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
2552 9,162 9,535 18,697 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
2553 9,135 9,486 18,621 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
2554 9,045 9,458 18,503 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ศาสนา
 1) ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละประมาณ 95 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลโดยมีวัด จำนวน 10 แห่ง
 2) ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 5 ของจำนวนประชากร ทั้งหมดในเขตเทศบาล โดยมีโบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่
 - ชื่อประเพณี สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี
 กิจกรรมพอสังเขป คือ นมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

 - ชื่อประเพณี วันสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี
 กิจกรรมพอสังเขป คือ สรงน้ำหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ประกวดขบวนแห่งานสงกรานต์ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยเทศบาลเมืองท่าบ่อ

 - ชื่อประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี
 กิจกรรมพอสังเขป คือ จัดประกวดขบวนแห่เทียนและประกวดการแกะสลักต้นเทียน โดยเทศบาลเมืองท่าบ่อ

 - ชื่อประเพณี แข่งเรือยาว ประมารณดือนตุลาคมของทุกปี
 กิจกรรมพอสังเขป  คือ จัดการแข่งขันเรือยาว และมอบรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขัน โดยเทศบาลเมืองท่าบ่อ

 - ชื่อประเพณี ทำบุญตักบาตรออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี
 กิจกรรมพอสังเขป คือ ทำบุญตักบาตรที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ

 - ชื่อประเพณี ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี
 กิจกรรมพอสังเขป คือ จัดทำบุญตักบาตรตอนเช้าของวันขึ้นปีใหม่ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ

 - ชื่อประเพณี วันลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
 กิจกรรมพอสังเขป คือ จัดงานวันลอยกระทง ณ บริเวณริมโขง สวนท่าเสด็จสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ

การศึกษา
สังกัด ท้องถิ่น สพป. เอกชน กรมสามัญฯ กรมอาชีวศึกษา รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
1) จำนวนศูนย์ 2 - - - - 2
2) จำนวนห้องเรียน 6 - - - - 6
3) จำนวนเด็กเล็ก 329 - - - - 329
4) จำนวนครู อาจารย์ 4 - - - - 4
5) จำนวนครูพี่เลี้ยง 20 - - - - 20
โรงเรียน            
ระดับก่อนประถมศึกษา            
1) จำนวนโรงเรียน 1 3 2 - - 6
2) จำนวนห้องเรียน 18 12 6 - - 36
3) จำนวนนักเรียน 623 254 147 - - 1,024
4) จำนวนครู อาจารย์ 18 - 7 - - 25
5) จำนวนครูพี่เลี้ยง - - - - - -
ระดับประถมศึกษา            
1) จำนวนโรงเรียน 1 3 1 - - 5
2) จำนวนห้องเรียน 18 52 7 - - 77
3) จำนวนนักเรียน 622 1,583 196 - - 2,401
4) จำนวนครู อาจารย์ 31 90 10 - - 131
(ข้อมูลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เมื่อวันที่ 20/04/2555)
(ข้อมูลจากกองการศึกษาเทศบาลเมืองท่าบ่อ เมื่อวันที่ 03/05/2555)

กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน
1) สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง
2) สนามฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง
3) สนามบาสเกตบอล จำนวน 3 แห่ง
4) สนามตระกร้อ  จำนวน 3 แห่ง
5) ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
6) สวนสาธารณะ  จำนวน 3 แห่ง
7) สนามเด็กเล่น  จำนวน 1 แห่ง
8) สนามแบตมินตัน จำนวน 2 แห่ง
9) สนามเทนนิส  จำนวน 1 แห่ง
10) สนามเปตอง จำนวน 2 แห่ง
11) ลานกีฬา  จำนวน 1 แห่ง

สาธารณสุข 
1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 150 เตียง
2) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
3) คลีนิค จำนวน 6 แห่ง
4) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล  
- แพทย์ 15 คน
- พยาบาล 177 คน
- ทันตแพทย์ 5 คน
- เภสัชกร 11 คน
- นักวิชาการสาธารณสุขฯ 5 คน
- อสม. 239 คน
- สถิติคนไข้ที่เข้ารับบริการ 126,940 ราย (1 ตุลาคม 54- 20 เมษายน 55)
- โรคที่คนไข้เข้ารับการรักษามากที่สุด คือ โรคเบาหวาน
- โรคที่คนไข้เข้ารับการรักษาอันดับ 2 คือ โรคความดันโลหิตสูง
- โรคที่คนไข้เข้ารับการรักษาอันดับ 3 คือ โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
(ข้อมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ณ วันที่ 20/04/2555)

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) สถิติเพลิงไหม้ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2554 จำนวน 8 ครั้ง
2) ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปี 2554 คิดเป็น
ผู้เสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ - คน ทรัพย์สินมูลค่า 18,152,000 บาท
3) รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1คัน จุน้ำได้ 2 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2526
4) รถบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดจุน้ำ)
  ก. คันที่ 1 จุน้ำได้ 10 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2541
  ข. คันที่ 2 จุน้ำได้ 5 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2526
  ค. คันที่ 3 จุน้ำได้ 5 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548
  ง. คันที่ 4 จุน้ำได้ 5 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2551
5) รถกู้ภัยขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549
6) รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง 5,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549
7) รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง 5,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2550
8) รถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ 4183 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547
9) รถดับเพลิง อีซูซุ 2,500 ลิตร จำนวน 1 คัน
10) พนักงานดับเพลิง จำนวน 30 คน
11) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 417 คน
12) การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ผ่านมา จำนวน 1 ครั้ง
(ข้อมูลจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าบ่อ ณ วันที่ 23/04/2555 )

อาชญากรรม

สถิติอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ในช่วง 1 มกราคม 2554 – ปัจจุบัน: แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ

1) กลุ่มคดีอุกฉกรรณ์และสะเทือนขวัญ จำนวน 2 คดี จำนวน 2 ราย
  1.1 คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา รับแจ้ง 1 จับ 1
  1.2 คดีชิงทรัพย์ (รวม) รับแจ้ง 1 จับ 1
2) กลุ่มคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ จำนวน 27 คดี จำนวน 23 ราย
  2.1 คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา รับแจ้ง 1 จับ 1
  2.2 คดีพยายามฆ่า รับแจ้ง 2 จับ 2
  2.3 คดีทำร้ายร่างกาย รับแจ้ง 23 จับ 19
  2.4 คดีข่มขืนกระทำชำเรา รับแจ้ง 1 จับ 1
3) กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จำนวน 36 คดี จำนวน 33 ราย
  3.1 คดีลักทรัพย์ รับแจ้ง 29 จับ 26
  3.2 คดีวิ่งราวทรัพย์ รับแจ้ง 1 จับ 1
  3.3 คดีกรรโชกทรัพย์ รับแจ้ง 1 จับ 1
  3.4 คดีชิงทรัพย์
          - ไม่บาดเจ็บ รับแจ้ง 1 จับ 1
  3.5 คดีรับของโจร รับแจ้ง 2 จับ 2
  3.6 คดีทำให้เสียทรัพย์ รับแจ้ง 2 จับ 2
4) กลุ่มคดีที่น่าสนใจ จำนวน 28 จับ 15
  4.1 คดีโจรกรรมเครื่องมือเกษตร รับแจ้ง 1 จับ 1
  4.2 คดีฉ้อโกง รับแจ้ง 7 จับ 4
  4.3 คดียักยอกทรัพย์ รับแจ้ง 20 จับ 10
5) กลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 379 (ราย) จับ 563 (คน)
  5.1 คดีอาวุธปืน
          - อาวุธปืนธรรมดา จับ 26 ราย จับ 28 คน
          - อาวุธปืนสงคราม จับ 6 ราย จับ 8 คน
  5.2 คดีการพนัน
          - การพนันทั่วไป จับ 76 ราย จับ 239 คน
          - การพนันสลากกินรวบ จับ 19 ราย จับ 19 คน
  5.3 คดียาเสพติด จับ 252 ราย จับ 269 คน
(ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ ณ วันที่ 30/04/2555 )
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ