หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
 
ด้านเศรษฐกิจ
 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร : ประชาชนในเขตเทศบาลฯส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประเภทค้าขาย รองลงมา คือ การทำเกษตร ซึ่งสภาพการมีรายได้ของประชาชนในเขตจะอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อมีการค้าขายและการปลูกพืชไร่ พืชสวนกันมากประกอบกับมีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม

การเกษตรกรรม
 ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในท้องถิ่น แบ่งเป็น
 1) อำเภอท่าบ่อ มีพื้นที่เกษตรรวม ประมาณ 12,232  ไร่ โดยมี
- จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม  จำนวน 3,977 ครัวเรือน
- พื้นที่ทำนา จำนวน 10,062 ไร่
- พื้นที่ปลูกผลไม้ จำนวน 146 ไร่
- พื้นที่บ่อปลา   จำนวน 553 ไร่
- พื้นที่ทำไร่   จำนวน 1,246 ไร่
- พื้นที่ปลูกผักและดอกไม้ จำนวน 125 ไร่

  2) ผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่ ข้าว (ข้าวนาปี)  ปริมาณผลผลิต รวม 4,326.66  ตัน  มีมูลค่ารวม  25,959,960  ล้านบาท  ยาสูบ ปริมาณ
ผลผลิต รวม 164.78  ตัน  มีมูลค่ารวม  988,680  ล้านบาท  มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยรวม 26,948,640  ล้านบาท
   (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ  ณ  02/ 05 / 2555)

การพาณิชยกรรมและการบริการ
 สามารถแยกได้ดังนี้
 1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- สถานีบริการน้ำมัน  จำนวน 6 แห่ง
- ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง
- ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป จำนวน 73 แห่ง

 2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์
- สถานธนานุบาล             จำนวน 1 แห่ง
- โรงฆ่าสัตว์                       จำนวน 1 แห่ง
- กิจการประปา จำนวน 1 แห่ง

 3) สถานประกอบการด้านบริการ
- โรงแรม จำนวน 2 แห่ง จำนวนห้องพักประมาณ 30 ห้อง
- ธนาคาร จำนวน 6 แห่ง
- สถานที่จำหน่ายอาหาร ตามพรบ.สาธารณสุข  จำนวน 32 แห่ง
-  สะสมอาหาร                                           จำนวน59  แห่ง
 
4) ร้านอาหารที่สำคัญในเขตเทศบาลประมาณ   จำนวน  12  แห่ง   ได้แก่
- สวนอาหารคุ้มหลวง - ร้านเคียงดาว
- ร้านอาหารห้วยโมง - ร้านสบายดี
- ร้านราชาข้าวต้ม - ร้านอะคูสติก
- สวนอาหารครัวหญ้าคา - ร้านครัวคุณใหญ่
- ร้านอาหารหมูทอง - ครัวทองไทย
- ร้านครัวอุทุมพร - ครัวบ้านไม้สีขาว

5)  สถานบริการเกี่ยวกับ  Internet   ประมาณ  10  ร้าน 

6) อาหารที่มีชื่อเสียงของเขตเทศบาลฯ  คือ  หมูยอ   เส้นก๋วยจั๊บเวียดนาม   เส้นก๋วยเตี๋ยว  หมูแผ่น  แหนมใบมะยม

7) สถานประกอบการตกแต่งผมชาย ประมาณ 15 แห่ง และสถานประกอบการ  ตกแต่งผมหญิง   ประมาณ   20   แห่ง 

8)  มีมินิมาร์ท   จำนวน  8  แห่ง    ได้แก่    
- Seven eleven 3 แห่ง - ร้านท้วน
- ร้านเทพเจริญ - ร้านพีพีสโตร์
- ร้านท้วนลูกสาว - ร้านจุฬามินิมาร์ท

9)  บังกะโล  จำนวน  7  แห่ง  รีสอร์ท   จำนวน  4  แห่ง

10)  บริษัท  จำนวน  7  แห่ง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน  6  แห่ง

การอุตสาหกรรม :  ในเขตเทศบาลฯจะมีลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น ทำเครื่องเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 4 ร้าน ได้แก่ ร้านวันกวีเฟอร์นิเจอร์ ร้านเหรียญชัยเฟอร์นิเจอร์ ร้านเจริญเฟอร์นิเจอร์ และร้านท่าบ่อเฟอร์นิเจอร์ ส่วนการทำเส้นหมี่ มีจำนวน 10 ร้าน สำหรับแรงงานจะใช้แรงงานในท้องถิ่น หรือเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

การท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตเทศบาลมีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ สวนสมเด็จย่า เขื่อนห้วยโมง และยังมีทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำโขง ไม้ดัดริมทางสายอำเภอท่าบ่อ - หนองสองห้อง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รายได้จากการ ท่องเที่ยวในฤดูนี้จะมีมากเป็นพิเศษ

การปศุสัตว์ : สำหรับการประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นลักษณะในเชิงค้าขาย และการอุปโภค  บริโภค  
1)  พื้นที่ของการปศุสัตว์  ประมาณจำนวน   144   ไร่
2)  มีจำนวนครัวเรือนในภาคการปศุสัตว์ จำนวน  412  ครัวเรือน
3)  จำนวนสัตว์ตั้งแต่  1  มกราคม  2554  จนถึง  31  มีนาคม  2555  
- สัตว์ปีก มีจำนวน รวม 9,433 ตัว
- โค กระบือ มีจำนวน รวม 286 ตัว
- สุกร มีจำนวน รวม 964 ตัว
- แกะ มีจำนวน รวม -
- สุนัข มีจำนวน รวม 1,126 ตัว
- แมว มีจำนวน รวม 112 ตัว

4)  การป้องกันกำจัดโรคปากและเท้าเปื่อยตั้งแต่  1  มกราคม  2554  จนถึง 31  มีนาคม  2555    โดยมีโคเนื้อ  232  ตัว   กระบือ   54   ตัว
5)  การป้องกันกำจัดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในโค (โลหิตเป็นพิษในสัตว์)  232  ตัว กระบือ  54  ตัว    
6)  ผลผลิตทางการปศุสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ โค  กระบือ  สุกร เป็ด  ไก่   สุนัข แมว
7)  มูลค่าผลผลิตทางการปศุสัตว์  8,800,000  บาท/ปี
  (ข้อมูลจากปศุสัตว์อำเภอท่าบ่อ  ณ  วันที่  25/04/2554)
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ