หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
การไฟฟ้า
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ จำนวน 6,053 ครัวเรือน
- ร้อยละพื้นที่ ที่มีไฟฟ้าใช้ ใช้แล้วครบทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 100 %
- จุดจ่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะไฟทางหลวง จำนวนทั้งหมด 69 จุด
  (ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าบ่อ ณ วันที่ 25/04/2555)

การประปา
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 4,940 ครัวเรือน
- หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ได้แก่ กองการประปา เทศบาลเมืองท่าบ่อ
- น้ำประปาที่ผลิตได้จำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 7,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน
  216,000 ลูกบาศก์เมตร/เดือน และน้ำประปาที่ใช้เฉลี่ยประมาณ 2,592,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี
- แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาจำนวน 1 แห่ง คือแม่น้ำโขง
  (ข้อมูลจากกองการประปาเทศบาลเมืองท่าบ่อ ณ วันที่ 12/04/2555)

การคมนาคม การจราจร
1) ถนน สะพาน
   1.1 ถนน 789 สาย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
          - ถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย
          - ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย
          - ถนนคอนกรีต จำนวน 783 สาย
   1.2 สะพาน จำนวน 2 แห่ง
2) แม่น้ำ/ลำคลองที่ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำ : ลำห้วยโมง , แม่น้ำโขง
3) การจัดการขนส่งมวลชน :ในปัจจุบัน การคมนาคมขนส่งมีรถโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ เป็นพาหนะ แต่ยังไม่มีการจัดการขนส่งมวลชน ซึ่งคาดว่าภายในแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) การจัดการขนส่งมวลชนภายในเขตเทศบาลฯ จะเกิดขึ้นแน่นอน

การสื่อสาร
1) ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง
2) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง คือที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ
3) สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่ : สถานีวิทยุชุมชน จำนวน 2 แห่ง สถานีเสียงตามสายเทศบาลเมืองท่าบ่อ จำนวน 1 แห่ง
4) สื่อมวลชนในพื้นที่ : ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ และเอ็นซีเคเบิ้ลทีวี ผู้สื่อข่าวอิสระ
5) ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 80 เช่น ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลเมืองท่าบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ 5, 3, 2, 6 และ 12, 8, 4, 1 ซึ่งจะขยายเพิ่มพื้นที่ในปีต่อ ๆ ไป
6) หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ได้แก่ สภ.ท่าบ่อ, ศูนย์ อปพร.ท่าบ่อ, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าบ่อ
 
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ