หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ที่พัก - ที่เที่ยว
 
หลวงพ่อทองแสน
 
 
หลวงพ่อทองแสน

วัดท่าคกเรือ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
หลวงพ่อทองแสน เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่กว่าพันปี มีลักษณะงดงามมากองค์หนึ่ง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบศิลปะล้านช้าง หล่อด้วยทองสำริด หล่อเป็นสองท่อน องศ์พระพุทธรูปน้ำหนักแสนสองหมื่นหกพัน ส่วนแท่นหนักสองแสนทอง หน้าตักกว้าง ๓๔ นิ้ว สูง ๕๑ นิ้ว สร้างราวจุลศักราช ๑๕ พระยาหลวงสุคันธวงศ์ราชเจ้า เป็นผู้สร้างและได้จารึกอักษรธรรมล้านช้างไว้ที่ฐานพระพุทธรูป ต่อมาทางวัดท่าคกเรือ ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อำนวยการกอง โบราณคดี กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครได้อ่านข้อความที่จารึกไว้
๑ จุลสังกราท ๑๕ ตัว ปีกาไส้ เดือน ๕ แรม ๑๑ ค่ำ วัน ๖ ยามแถใกล้เที่ยง วันพระยาหลวงสุคันธวงศ์ราชเจ้า ประกอบด้วย
๒ ทาในวรพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปเจ้า แต่องหนักแสนสองหมื่นหกพัน แท่นหนัก สองแสนทอง นิพพานปัจจโยโหตุ
ประมาณปี ร.ศ.๑๑๔ หรือ พ.ศ. ๒๔๓๘ บ้านท่าบ่อ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองท่าบ่อ ท้าวขัตติยะเป็นผู้มีความดีความชอบ ได้เป็นผู้ว่าราชการที่เมืองหนองคาย ต่อจากนั้นมา ปีเศษ ทรงมีราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ท้าวขัตติยะ เป็นพระกุประดิษฐ์บดี (ชาลี) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองท่าบ่อ ท่านได้สร้างบ้านแปงเมือง ปฏิสังขรณ์บูรณะซ่อมแซมวัดท่าคกเรือ ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา สันนิฐานว่าหลวงพ่อพระเจ้าทองแสน ท่านได้อัญเชิญมาจากอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดท่าคกเรือสืบต่อมา ท่านที่มีโอกาสมาเที่ยวท่าบ่อ อย่าลืมแวะไปกราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
จารึกใต้ฐานของหลวงพ่อพระเจ้าทองแสน
อักษรธรรม (ล้านนา) ภาษาไทยบาลี
๑.จุลสังกราท.....๑๕ ตัว ปีกาไส้ เดือน ๕ แรม ๑๑ ค่ำ วัน ๖ ยามแถใกล้เที่ยงวันพระยาเจ้าหลวงสุคันธวงศ์.....ราชเจ้า ประกอบกิ
๒.ทา ในวรพุทธศาสนา สร้างพระพุทธเจ้า แต่องค์หนักแสน ๒ หมื่น ๖ พัน แทน หนัก ๒ แสนทอง
นิพฺพานปจฺจโยตุ
๑ จุลสังกราท...๑๕ ตัว เข้าใจว่าเป็น จ.ศ.๑๐๑๕ ตรงกับ พ.ศ.๒๑๙๘
๒ ปีกาไส้ = ปีมะเส็ง เบญจศก
๓ วัน ๖ = วันศุกร์ (น่าจะเป็นวันจันทร์ หรือวันพฤหัสบดี)
๔ ยามแถใกล้เที่ยงวัน ตั้งแต่งเวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
๕ ทา (ธา) เข้าใจว่าจะเป็นคำสุดท้ายของคำว่า “ศรัทธา”
๖ แต่องค์ = เฉพาะส่วนองค์พระพุทธรูป
๗ แท่น = ฐานพระพุทธรูป
๘ นิพฺพานปจฺจโย โหตุ แปลโดยความว่า จงเป็นไปเพื่อความดับกิเลส 
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ