หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญเยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเมืองท่าบ่อ พร้อมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ วันที่ 7 ตุลาคม 2560. นี้
 
 

เทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้จัดทำเอกสารแนะนำประชาสัมพันธ์ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเมืองท่าบ่อเล่มนี้ขึ้น
เพื่อสือสานแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปะ
และมรดกภูมิปัญญาของชาวเมืองท่าบ่อ และของชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาา เอกชน ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจมาเยี่มชม
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเมืองท่าบ่อ

                                                                                           เทศบาลเมืองท่าบ่อ

>>ประชาสัมพันธ์ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเมืองท่าบ่อ<<
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ