หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
จัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรืองสอบราคาจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ศูนย์ 1 ท่าเสด็จ) สังกัด เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการจัดซื้อที่ดินฝังกลบขยะมูลฝอย
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การออกกำลังกายสนาม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (ม.4(ข)) (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) ไป-กลับ ณ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 คัน/วัน ระยะเวลา 4 วัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขตการจ่ายน้ำประปา ถนนเลียบวัดอัมพวัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขตการจ่ายน้ำประปา ถนนท่าเสด็จ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเดินสัตว์จากคอกพักสัตว์เข้าโรงชำแหละ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูถนนประชาร่วมใจ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยจรดล 5 จากถนนประชานิยม ถึงถนนจรดลสวรรค์ (ด้านที่เหลือ)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง เปิดให้เช่าสนามฟุตซอลในบริเวณสวนสมเด็จย่าเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนทุ่งนาดาว หมู่ 13 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนนิกรประสิทธิ์ (ต่อจากเดิมฝั่งซ้าย) หมู่ 11 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแก้ววรวุฒิ จากถนนพนังชลประทานถึงหกแยก หมู่ 5 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ