หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
จัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนแก้ววรวุฒิ หมู่ 8 ต.ท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยประชาดวงดี
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนประชาจรัส (ฝั่งซ้าย) หมู่ 1
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสวนสมเด็จย่า
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างกันสาดโครงหลังคาอาคารตลาดสด เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง จำนวน ๒ ซุ้ม เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
ประกาศเทศบาลเมืองทาบอ เรื่อง สอบราคาโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยพุทธบูชา ๒ ถึงถนนเลียบหวยโมง ตําบลน้ำโมง เทศบาลเมืองทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
ประกาศเทศบาลเมืองทาบอ เรื่อง สอบราคาโครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนน ๕ ธันวา (ดานซาย) หมู ๖ ตําบลทาบอ เทศบาลเมืองทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
ประกาศเทศบาลเมืองทาบอ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนประชาอุทิศ จากถนนพนังชลประทาน ถึงหกแยก หมู ๕, ๙ ตําบลทาบอ เทศบาลเมืองทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
ประกาศเทศบาลเมืองทาบอ เรื่อง สอบราคาโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยจรดล ๔ จากถนนประชานิยม ถึงถนนจรดลสวรรค (ดานขวา) หมู ๒ ตําบลทาบอ เทศบาลเมืองทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคาตามโครงการจัดซื้อดินถมฝังกลบขยะมูลฝอย
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคาตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยจรดล ๓ จากถนนประชานิยม ถึงจรดลสวรรค์ (ด้านที่เหลือ) หมู่ ๒ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยจรดล ๒ จากถนนประชานิยม ถึงจรดลสวรรค์ (ด้านที่เหลือ) หมู่ ๒ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1 2 3 4 5 6 78
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ