หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคาตามโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าโคมไฟประดับเมือง
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องสอบราคาโครงการจัดซื้อดินฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ด้วยเทศบาลเมืองท่าบ่อ จะดำเนินการสอบราคาโครงการจัดซื้อดินฝังกลบขยะมูลฝอย ดินถมพร้อมจัดแต่งสานที่เก็บดิน...
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ    อำเภอท่าบ่อ    จังหวัดหนองคาย  มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  ชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน  มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง (รวมสายดินแยกเป็นรายเครื่อง)  จำนวน  ๒๗  เครื่อง  
 
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคาตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนทุ่งนาดาว หมู่ 13
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า โคมไฟประดับเมือง ถนนท่าเสด็จ หมู่ ๘ เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ด้วยเทศบาลเมืองท่าบ่อ    จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า  โคมไฟฟ้าประดับเมือง
ถนนท่าเสด็จ หมู่  ๘ จำนวน  ๑๖  ต้น ราคากลาง ๘๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองพันบาทถ้วน) (สามารถดาวน์โลดข้อมูลได้ที่จัดซื้อ-จัดจ้าง ด้านซ้ายมือ)
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ ๑ ชุมชนป่างิ้ว ๑ ตำบลท่าบ่อ เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยเทศบาลเมืองท่าบ่อ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง  หมู่  ๑  ชุมชนป่างิ้ว  ๑  ตำบลท่าบ่อ  กว้าง  ๒๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๕.๐๐  เมตร  ราคากลางของงานก่อสร้างในงานประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙,๙๙๙,๐๐๐.๐๐  บาท    (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนทุ่งนาดาว
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มกราคม 2557
 
1 2 3 4 5 67
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.2-005 ถนนพุทธบูชา จากวัดพระงามศรีมงคล-ถนนหลังวัดองค์ตื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่่าบ่อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลเมืองบท่าบ่อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559
ให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยความพิการมาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ