หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเทศบาลเมืองทาบอ เรื่อง สอบราคาโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยจรดล ๔ จากถนนประชานิยม ถึงถนนจรดลสวรรค (ดานขวา) หมู ๒ ตําบลทาบอ เทศบาลเมืองทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
 
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคาตามโครงการจัดซื้อดินถมฝังกลบขยะมูลฝอย
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคาตามโครงการจัดซื้อดินถมฝังกลบขยะมูลฝอย
 
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคาตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคาตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยจรดล ๓ จากถนนประชานิยม ถึงจรดลสวรรค์ (ด้านที่เหลือ) หมู่ ๒ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ด้วยเทศบาลเมืองท่าบ่อ   จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล.  รูปตัวยู  ซอยจรดล  ๓  จากถนนประชานิยม  ถึงจรดลสวรรค์  (ด้านที่เหลือ) หมู่  ๒  ตำบลท่าบ่อ  กว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ราคากลาง ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) 
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยจรดล ๒ จากถนนประชานิยม ถึงจรดลสวรรค์ (ด้านที่เหลือ) หมู่ ๒ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ด้วยเทศบาลเมืองท่าบ่อ   จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล.  รูปตัวยู  ซอยจรดล  ๒  จากถนนประชานิยม  ถึงจรดลสวรรค์  (ด้านที่เหลือ) หมู่  ๒  ตำบลท่าบ่อ  กว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร ราคากลาง ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยจรดล ๑ จากถนนเลียบวัด ถึงถนนจรดลสวรรค์ หมู่ ๔ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ด้วยเทศบาลเมืองท่าบ่อ   จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล.  รูปตัวยู  ซอยจรดล ๑ จากถนนเลียบวัด  ถึงถนนจรดลสวรรค์  หมู่  ๔  ตำบลท่าบ่อ  กว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร ราคากลาง ๗๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 
 
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน "เทศบาลเมืองท่าบ่อคัพ" ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-4 มีนาคม 2557...
 
1 2 3 4 56 7
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน 5 ธันวา ต.ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนแก้ววรวุฒิ จากสามแยกถนนบรรเทาทุกข์ถึงหกแยก ต.ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-โทรทัศน์สี ชนิดสมาร์ททีวี แอลอีดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน 5 ธันวา ต.ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนแก้ววรวุฒิ จากสามแยกถนนบรรเทาทุกข์ถึงหกแยก ต.ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัต์ติกคอนกรีต ซอยสารีบุตร ต.ท่าบ่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ5 ต.ท่าบ่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ซอยมณีโกมล ต.ท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่่าบ่อ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.2-005 ถนนพุทธบูชา จากวัดพระงามศรีมงคล-ถนนหลังวัดองค์ตื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่่าบ่อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลเมืองบท่าบ่อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559
ให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยความพิการมาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ