หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง จำนวน ๒ ซุ้ม เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยเทศบาลเมืองท่าบ่อ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง  จำนวน  ๒  ซุ้ม
 
เทศบาลเมืองท่าบ่อ จัดกิจกรรมถนนเล่นสงกรานต์ "ถนนข้าวจี่"
เทศบาลเมืองท่าบ่อ จัดกิจกรรมถนนเล่นสงกรานต์ "ถนนข้าวจี่"
 
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
 
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชน และงานวันผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชน และงานวันผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองท่าบ่อ
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ขอเชิญร่วมงานการแข่งัขนกีฬาพื้นบ้านชุมชนและงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
 
ประกาศเทศบาลเมืองทาบอ เรื่อง สอบราคาโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยพุทธบูชา ๒ ถึงถนนเลียบหวยโมง ตําบลน้ำโมง เทศบาลเมืองทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
ประกาศเทศบาลเมืองทาบอ
เรื่อง สอบราคาโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยพุทธบูชา ๒
ถึงถนนเลียบหวยโมง ตําบลน้ำโมง
 เทศบาลเมืองทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
 
ประกาศเทศบาลเมืองทาบอ เรื่อง สอบราคาโครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนน ๕ ธันวา (ดานซาย) หมู ๖ ตําบลทาบอ เทศบาลเมืองทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
ประกาศเทศบาลเมืองทาบอ
เรื่อง สอบราคาโครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู
ถนน ๕ ธันวา (ดานซาย) หมู ๖ ตําบลทาบอ
 เทศบาลเมืองทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
 
ประกาศเทศบาลเมืองทาบอ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนประชาอุทิศ จากถนนพนังชลประทาน ถึงหกแยก หมู ๕, ๙ ตําบลทาบอ เทศบาลเมืองทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
 
1 2 3 45 6 7
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.2-005 ถนนพุทธบูชา จากวัดพระงามศรีมงคล-ถนนหลังวัดองค์ตื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่่าบ่อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลเมืองบท่าบ่อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559
ให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยความพิการมาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ