หน้าแรก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม
ที่พัก-ที่เที่ยว
ข้อสรุปเบื้องต้นในการประชุมร่วมเทศบาลเมืองท่าบ่อและชมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสวนสมเด็จย่า เรื่อง การแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
E-Mail
นายประพาส  นครภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.๑) จำนวน ๑ หลัง
            ด้วยเทศบาลเมืองท่าบ่อ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.๑) จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างใน
งานประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท(แปดล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมป้ายชื่อโครงการ
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าบ่อ  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2558  และได้เสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ  พิจารณาแล้วจึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ ตามข้อ 17 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  29  มิถุนายน  2558
นายประพาส  นครภักดี
นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
 
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยความพิการมาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยความพิการมาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓  กำหนดให้ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยความพิการ.....   
 
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  พ.ศ. 2558  ในวันที่  11-15  เทษายน  2558  
 
งบแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลเมืองท่าบ่อ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
งบแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลเมืองท่าบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง
เทศบาลเมืองท่าบ่อ กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง 6-8  ตุลาคม 2557
 
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ศุงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2558
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ศุงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปี 2558
 
1 23 4 5 6 7
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.2-005 ถนนพุทธบูชา จากวัดพระงามศรีมงคล-ถนนหลังวัดองค์ตื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองท่่าบ่อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลเมืองบท่าบ่อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559
ให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยความพิการมาแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ร้องทุกข์ สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดหนองคาย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังข่าวมหาดไทย
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เทศบาลเมืองท่าบ่อ